Počev od davne 1992. godine bavimo se poslovima zaštite od požara. U početku radili smo pod imenom S.Z.R. “SRBIJA SERVIS”. Uspešnim i kvalitetnim radom, stalnim razvojem i povećanjem obima i vrste usluga, od 20.03.2004.godine poslujemo kao TROSADOR” d.o.o., sa sedištem u Železniku, ul. Milovana Nićiforovića br. 1. Na toj lokaciji su naši poslovni, prodajni, magacinski i radionički prostori!
Tri decenije poslujemo u oblasti Trgovine i pružanja Usluga ZOP-a, zaštite od požara! Deceniju rada imamo u oblasti BZR-a, bezbednosti i zdravlja na radu! Ako želite da Vaši zaposleni, Vaš menadžment i Vi mirno spavate, izbor je jednostavan – “TROSADOR” d.o.o.!Bavimo se pružanjem zakonskih usluga iz oblasti ZOP-a, zaštite od požara, koje obuhvataju:


- Periodično servisiranje i održavanje sredstava i opreme ZOP-a na -6- meseci, (pp aparata, hidrantske opreme i protiv-panik lampi), sa izdavanjem zakonskih Zapisnika.
- Periodično ispitivanje tela pp aparata i hidrantskih creva na HVP, sa izdavanjem zakonskih Zapisnika.
- Pružanje usluga obuke i teoretske i praktične provere zaposlenih iz oblasti ZOP-a, sa izdavanjem zakonskih Zapisnika.
- Pružanje ugovornih usluga Lica ZOP-a na mesečnom nivou.
- Izrađujemo kompletnu zakonsku dokumentaciju iz oblasti ZOP-a!
- Izrađujemo “Planove ZOP-a”, “Grafičke šeme Planova evakuacije” i “Glavne projekte ZOP-a”, na koje MUP, Sektor za vanredne situacije daje Saglasnost!Pružamo zakonske usluge iz oblasti BZR-a, bezbednosti i zdravlja na radu i to:


- Pružamo usluge periodične obuke i teoretske provere zaposlenih iz oblasti BZR-a, sa izdavanjem zakonskih Obrazaca br.6
- Pružamo ugovorne usluge Lica BZR-a na mesečnom nivou.
- Izrađujemo kompletnu zakonsku dokumentaciju iz oblasti BZR-a!
- Prijavljujemo gradilišta nadležnoj inspekciji i izrađujemo “Elaborate o uređenju gradilišta” sa prilozima!
- Obilazimo klijente i dajemo im edukativne Zapisnike o preventivnom obilasku!


Kao društveno odgovorno preduzeće, TROSADOR d.o.o. veliku pažnju pridaje očuvanju životne sredine. Paralelno se prodajom vrši i edukacija, kako stručnih servisera, tako i kupaca, građana, pa čak i dece, a sve u cilju što veće i bolje zaštite od požara.


Mi dajemo garancije na proizvode, a posedovanje SERTIFIKATA ISO 9001:2008 je dovoljna garancija za kvalitet naših usluga! Stalnim ulaganjem u razvoj, prijemom visokostručnih kadrova i usavršavanjem svojih zaposlenih, dobili smo potrebna Uverenja, Diplome, Licence i Sertifikate, povećali smo obim rada i vrste usluga.


Godinama se proširuje lista naših klijenata, a naše reference govore dovoljno o nama.
Tradicija i iskustvo, uz visoke standarde kvaliteta i primenu najsavremenijih tehničkih rešenja, garancija su pouzdanosti i sigurnosti naših proizvoda.